129. CARBONELL, Pere Mikel.- Chroniques Espaya fins aci no divulgades: que tracta d´ls Nobles e invictissims Reys dels Gots: y gestes de aquells: y fets dels Cótes de Barcelona: e reys de Aragó: ab moltes coses dignes de perpetua memoria